Η αδειοδότηση και εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων σήμερα μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

  1. Ως αυτόνομο σύστημα

Η λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ως αυτόνομο ενδείκνυται κυρίως στις περιπτώσεις που χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια σε περιοχές που δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ (για φωτισμό, για κλιματισμό ή για λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού) ή σε περιπτώσεις που απαιτείται η λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού, όχι όμως σε τακτά διαστήματα, αλλά όταν αυτό είναι δυνατόν (π.χ. καθαρισμός πισίνας ή άντληση νερού για το γέμισμα ή την συμπλήρωση της).

Στις περιπτώσεις αυτές, τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδέονται με το δίκτυο του κτιρίου και παρέχουν σε αυτό απευθείας την ενέργεια που παράγεται.

Τα αυτόνομα συστήματα μπορούν, επίσης, να συνδυαστούν και με το δίκτυο του κτιρίου με τέτοιο τρόπο ώστε το δίκτυο να ενεργοποιείται αυτόματα όταν η παραγόμενη – από τα φωτοβολταϊκά συστήματα – ενέργεια δεν είναι επαρκής για τις ανάγκες.

Κλειδί σε αυτή την προσέγγιση είναι η προσεκτική μελέτη και εξέταση όχι μόνο των αναγκών σε κατανάλωση και των ωρών που η κατανάλωση αυτή χρειάζεται.

 

  1. Με αξιοποίηση του Net Metering

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο του Net Metering, η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια οδηγείται προς το δίκτυο, αφού προηγουμένως περάσει και μετρηθεί από έναν επιπλέον μετρητή ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό είναι γνωστή τόσο η ενέργεια που παράχθηκε όσο και η ενέργεια που καταναλώθηκε.

Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό γίνεται συμψηφισμός της ενέργειας που παράχθηκε με την ενέργεια που καταναλώθηκε: εφόσον ο καταναλωτής έχει καταναλώσει περισσότερες kWh από αυτές που έχει παράγει, τότε χρεώνεται μόνο για τις επιπλέον kWh, ενώ αν ο καταναλωτής έχει παράγει μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που έχει καταναλώσει, τότε οι kWh πιστώνονται στον λογαριασμό του και εκκαθαρίζονται με τον επόμενο λογαριασμό ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, ο συμψηφισμός συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση ενός έτους, οπότε και ο συμψηφισμός ξεκινάει  πάλι από την αρχή.

Το κλειδί μιας επιτυχημένης εγκατάστασης net-metering είναι ο προσεκτικός υπολογισμός του προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ώστε στο τέλος κάθε έτους ο συνολικός αριθμός των KWh που παράχθηκαν να είναι ίσος ή λίγο μικρότερος με τον αριθμό των kWh που καταναλώθηκαν. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής ελαχιστοποιεί το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, ενώ παράλληλα δεν παράγει ενέργεια για να την διοχετεύσει δωρεάν στο δίκτυο.

 

  1. Με το παλιό νομοθετικό πλαίσιο της σταθερής τιμής.

Ο τρίτος τρόπος είναι η αξιοποίηση του γνωστού νομοθετικού πλαισίου με το οποίο κατασκευάστηκαν όλα τα φ/β συστήματα μέχρι σήμερα. Το πλαίσια αυτό συνεχίζει να είναι σε ισχύ, με τη διαφορά ότι σήμερα η τιμή που προσφέρεται για την kWh είναι πολύ χαμηλή και μια τέτοια επένδυση – συνήθως – αρχίζει να έχει ενδιαφέρον από πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα (μεγαλύτερα από 5MW και ίσως ακόμα μεγαλύτερα).

Να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ισχύσει και στην Ελλάδα (έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε ισχύ) το οποίο εκλογικεύει τον τρίτο τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω.

Αντικείμενο δραστηριότητας της ΜΙΤΟΣ είναι να εξετάσει χωριστά κάθε τέτοια περίπτωση, να τεκμηριώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε λύσης και να προτείνει την πλέον συμφέρουσα με βάση και τις σκέψεις και προθέσεις του επενδυτή.