Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις “εκ των ων ουκ άνευ» εργασίες, δηλαδή αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία.
 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
  • Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτρικού και μηχανικού εξοπλισμού καθώς και η συντήρηση του Φ/Β συστήματος στο σύνολο του
  • Οι υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων και εγγυήσεων και οι υπηρεσίες συντονισμού όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση τυχόν προβλημάτων
  • Οι υπηρεσίες πληροφόρησης που ξεκινούν από την λήψη δεδομένων από όλες τις μονάδες τηλεμετρίας της εγκατάστασης, συνεχίζουν με την αξιολόγηση τους σε πραγματικό χρόνο για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων παραγωγής και καταλήγουν με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.

 

Υπηρεσίες Επανορθωτικής Συντήρησης. οι οποίες περιλαμβάνουν την άμεση εκτέλεση έκτακτων, μη προγραμματισμένων εργασιών, (π.χ. βλάβες, καταστροφές).

 

 Ειδικές Απαιτήσεις. δηλαδή υπηρεσίες που εξαρτώνται από πιθανές ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης ή από τις προθέσεις του ιδιοκτήτη της.

 
Η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών αυτών προς ένα Φ/Β σύστημα δεν αφήνει κανένα κενό στις ανάγκες για συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία, στα πλαίσια των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων και εγγυήσεων και στα πλαίσια της ποιότητας του εξοπλισμού και της εγκατάστασης.
Οι υπηρεσίες αυτές συνοδεύονται από πλήθος δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει και αυτές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε χαρτί, σε web browsers, σε e-mail, SMS και από help desk.