Κόψιμο Χόρτων

Η σκιά που προκαλείται από οποιασδήποτε μορφής εμπόδιο, χόρτα, κορμοί δέντρων, ξύλα, φύλλα κ.λ.π., μειώνει αρκετά την απόδοση των πλαισίων και δεν επηρεάζει μόνο το πλαίσιο που σκιάζει, αλλά και ολόκληρη την κάθετη ή οριζόντια σειρά στην οποία ανήκει. Με την εκχόρτωση επίσης διασφαλίζεται, η παθητική πυρασφάλεια και η εύκολη προσβασιμότητα στο σταθμό. Η Μίτος παρέχει υπηρεσίες εκχόρτωσης των εκτάσεων με κατάλληλα μηχανήματα προς αποφυγή των αναφερθέντων προβλημάτων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα: Πραγματοποιούμε 2 εφαρμογές σε ολόκληρη την έκταση, μία τον Σεπτέμβριο και μία τον Μάρτιο, ενώ παράλληλα ανά 60 ημέρες γίνετε έλεγχος για πιθανή ανάγκη επέμβασης σε κάποια σημεία που μπορεί να έχουν φυτρώσει χόρτα.

Για την καλύτερη προστασία των καλωδιώσεων του φωτοβολταϊκού σας συστήματος από τα τρωκτικά, εφαρμόζονται τακτές μυοκτονίες στις εγκαταστάσεις των πάρκων.