Διαχείριση Φ/Β σταθμού

  • Υπηρεσίες λήψης, αξιολόγησης, οργάνωσης, διαβίβασης, ελέγχου, ενημέρωσης, τεκμηρίωσης εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης – 365 x 24 x 7.

  • Παροχή πληροφόρησης  – 365 x 24 x 7.

  • Τήρηση όρων και προϋποθέσεων συμβάσεων με τρίτους (ασφαλιστική εταιρία, εταιρία security, υπεργολάβους, προμηθευτές, κλπ)

  • Διατήρηση επικοινωνιών σε συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία.

  • Υπηρεσίες συντονισμού όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση τυχόν προβλημάτων