Για την επαγγελματική διαχείριση σε περίπτωση κλοπής μίλησε στο B2Green ο τεχνικός διευθυντής της «Μίτος Ενεργειακής» κ. Κωνσταντίνος Κώστας.

Περιγράφει την διαδικασία και τις ενέργειες που απαιτεί η διαχείριση κλοπής σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Η επαγγελματική διαχείριση δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά κίνηση απαραίτητη για τη διασφάλιση των ίδιων των επενδύσεων. Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Κώστα έχει ως εξής:

Τον τελευταίο καιρό, άλλοτε με περισσότερη ένταση άλλοτε λιγότερο, πολλά Φ/Β πάρκα έχουν «χτυπηθεί» από κρούσματα κλοπής η δολιοφθοράς. Και ενώ τα περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ασφαλισμένα για τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα είναι οι επενδυτές να μην επαναπαυτούν στην ύπαρξη και μόνο ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου. Άλλωστε από την πείρα μας έχει παρατηρηθεί ότι ελάχιστοι επενδυτές έχουν εξονυχιστικά διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους και γνωρίζουν τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να τύχουν ασφαλιστικής αποζημίωσης

Το παρακάτω κείμενο δεν έχει σκοπό να τρομοκρατήσει τον επενδυτή, αλλά να τον προετοιμάσει για τις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να προβεί, προκειμένου αφενός να τύχει ασφαλιστικής αποζημίωσης αφετέρου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος απόδοσής της.

ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΣ υπόκειται σε κλοπή……

Η διαπίστωση του συμβάντος πολλές φορές δεν είναι άμεση. Θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο επενδυτής δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση από το σύστημα ασφαλείας είτε γιατί το σύστημα υπολειτουργούσε είτε γιατί η παραβίαση έγινε από «έμπειρους» διαρρήκτες, είτε γιατί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν λειτουργούσε κοκ. Πολλές φορές σημάδια όπως διακοπή ρεύματος σε ύποπτες ώρες αποκρύβουν προσπάθειες κλοπής. Αυτά τα σημάδια ο επενδυτής δεν πρέπει να τα προσπερνάει αλλά να τα αντιμετωπίζει άμεσα.

Αμέσως μετά την διαπίστωση του συμβάντος, ο επενδυτής θα πρέπει να προβεί σε δήλωση κλοπής σε σύντομο χρονικό διάστημα στο αστυνομικό τμήμα που ανήκει το Φ/Β πάρκο.
Ιδανικά, κατά την δήλωση κλοπής, ο επενδυτής θα πρέπει να καταθέσει λίστα υλικών που κλάπηκαν ή που καταστράφηκαν κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει φάκελος έργου με όλο τον παραδοτέο στο πάρκο εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώσει την ασφαλιστική του εταιρεία για το συμβάν.

Συνήθως οι ειδικοί ή γενικοί όροι ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναγράφουν τα χρονικά όρια που πρέπει να γίνουν οι παραπάνω ενέργειες.

Κατόπιν εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας θα μεταβεί στο συμβάν όπου θα καταγράψει τις ζημιές.

Σε αυτό το σημείο και αφού έχουν καταγραφεί όλες οι ζημιές, ο επενδυτής πρέπει να προβεί στις εργασίες αποκατάστασης και εφόσον οι ζημιές αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Δικτύου διανομής, θα πρέπει να ενημερώσει τον διαχειριστή του δικτύου για ετοιμότητα επανασύνδεσης. Η ετοιμότητα θα πρέπει να δηλωθεί μέσω ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) και να πρωτοκολληθεί. Η πρωτοκόλληση είναι σημαντική αφού σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας επανασύνδεσης του Διαχειριστή Δικτύου, ο επενδυτής τεκμηριώνει ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αυτόν.

Μετά την επανασύνδεση ο επενδυτής θα πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έγγραφα, τα οποία θα ζητηθούν από την ασφαλιστική του εταιρεία:

 1. Συμπληρωμένη την Δήλωση Ζημίας (έντυπο ασφαλιστικής εταιρείας), στην οποία να περιγράφεται αναλυτικά το ζημιογόνο γεγονός.
 2. Κάτοψη των Έργων / Ηλεκτρολογικά Σχέδια και εφόσον η κλοπή αφορά ηλεκτρολογικά καλώδια, αποτύπωση των ζημιωμένων καλωδιώσεων (μήκη, τύποι καλωδίων).
 3. Τιμολόγια Πώλησης των υλικών που εκλάπησαν και αποδεικνύει ότι τα κλεμμένα υλικά είχαν αρχικώς εγκατασταθεί στον Φ/Β σταθμό.
 4. Αντίγραφα του Βιβλίου Συμβάντων της Αστυνομίας (καταγγελία περιστατικού) ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας συμμετείχε (π.χ Άμεσος Δράση).
 5. Βεβαίωση του Διαχειριστή Δικτύου (πχ. ΔΕΔΔΗΕ) για την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης.
 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Συστήματος Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο Φ/Π (Prospectus).
 7. Από τον Τεχνικό Εγκαταστάτη του Συναγερμού αντίγραφο του ιστορικού/μνήμη (Log Files) του Πίνακα Συναγερμού κατά την ημερομηνία του συμβάντος.
 8. Αρχεία Εικόνας – VIDEO που έχουν καταγραφεί από το Σύστημα Παρακολούθησης των καμερών.
 9. Από το Κέντρο Λήψεως Σημάτων εφόσον υφίσταται και επιβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα πρέπει να συγκεντρωθούν ενδεικτικά τα παρακάτω έγγραφα:
 • Αντίγραφο της Σύμβασης που έχετε με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων
 • Το τελευταίο τιμολόγιο της συνδρομής με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων
 • Αρχείο καταγραφών των σημάτων του τελευταίου μήνα μέχρι την ημερομηνία του συμβάντος

10. Δήλωση της Εταιρείας Φύλαξης εφόσον υπάρχει για τις ενέργειες της.
11. Αναλυτική Οικονομική Απαίτηση για τα νέα Υλικά και τις Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. (τιμολόγια, δ.α υλικών και τιμολόγια εργασιών)

Συμπερασματικά, η ασφαλιστική εταιρεία θέλει να γνωρίζει ότι για το Φ/Β πάρκο το οποίο έχει ασφαλίσει, ο επενδυτής έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσει και διαφυλάξει την επένδυση του και δεν την έχει αφήσει στο «έλεος του Θεού». Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο υπολειτουργεί είτε δίνοντας συνεχείς λανθασμένους συναγερμούς είτε λειτουργεί «υπό συνθήκες» δεν αντιπροσωπεύει έναν επενδυτή που προσπαθεί να διαφυλάξει την επένδυσή του.

Στην περίπτωση κατά την οποία το Φ/Β πάρκο είναι ασφαλισμένο και για απώλεια εσόδων ο επενδυτής πρέπει να προετοιμάσει τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Την οικονομική απαίτηση του που αφορά την απώλεια κερδών για την χρονική περίοδο που παρέμεινε εκτός λειτουργίας το Φ/Β πάρκο. Για το σκοπό αυτό ιδανικό θα ήταν από σύστημα τηλεμετρίας γειτονικού σταθμού με παραπλήσια χαρακτηριστικά, να προσδιοριστεί η ενέργεια που χάθηκε από την ημερομηνία του συμβάντος έως την ημερομηνία επανασύνδεσης όπως αυτή προκύπτει από έγγραφο του Διαχειριστή Δικτύου.
 2. Σύμβαση πώλησης Ηλ. Ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ,ΛΑΓΗΕ, κ.α
 3. Αποδεικτικό της αρχικής ημερομηνίας σύνδεσης- λειτουργίας του Φ/Β με τον Διαχειριστή του Δικτύου
 4. Ενημερωτικά Σημειώματα Έκδοσης Τιμολογίου προς ΔΕΔΔΗΕ προηγουμένων μηνών όπου αναγράφεται η τιμή πώλησης (€/kWh) και το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς

Εν κατακλείδι όσο ανεπιθύμητο και ψυχοφθόρο μπορεί να είναι ένα περιστατικό κλοπής ή δολιοφθοράς στην επένδυσή σας, η σωστή προετοιμασία και επαγγελματική αντιμετώπιση του συμβάντος μπορεί να εξασφαλίσει την γρηγορότερα δυνατή ασφαλιστική σας αποζημίωση.