Η Μίτος Α.Ε σε κάθε έργο που αναλαμβάνει για την Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας, εφαρμόζει μια επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία τεσσάρων βημάτων, plan-do-check-act (adjust) για τον έλεγχο και την αποτελεσματική διαχείριση,  με σκοπό την βέλτιστη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε όλη την διάρκεια και στα 5 βήματα υλοποίησης του έργου, όπως περιγράφονται στην εικόνα που βρίσκεται παρακάτω.

 

Διαχείριση και εξοικονόμηση με 5 απλά βήματα

 • Ανάλυση Κτιρίου: Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου συλλέγονται από τα Η/Μ σχέδια, τις κατόψεις και τις συζητήσεις με τους υπευθύνους. Επιπλέον, γίνεται μια επίσκεψη στους χώρους του κτιρίου αφενός για να αποκτήσει ο μελετητής μια εικόνα αυτού και αφετέρου για να καταγράψει τις υπάρχουσες ηλεκτρικές συσκευές.

 • Κατανόηση Λειτουργίας του Κτιρίου: Προσδιορίζεται ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας του κτιρίου, των επιμέρους χώρων του, των χρηστών αυτού (ωράρια, ρόλοι των χρηστών, κλπ) καθώς και του υπάρχοντος εξοπλισμού (συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, εξοπλισμός γραφείου κλπ.). Γίνεται συζήτηση για πιθανές μεταβολές ή ανάγκες και προσδιορίζεται ο Σκοπός και οι Στόχοι του έργου.

 • Αρχική Μελέτη – Υποβολή Προσφοράς: Ο μελετητής, στηριγμένος στα προηγούμενα στοιχεία αναπτύσσει την αρχική μελέτη υλοποίησης, υπολογίζει το κόστος του έργου και κάνει μια πρώτη εκτίμηση για την απόσβεση της επένδυσης (ROI). Με βάση αυτά τα στοιχεία συντάσσεται και υποβάλλεται η αντίστοιχη προσφορά.

 • Εγκατάσταση. Γίνεται εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού, σύμφωνα με την αρχική μελέτη:

 • Παραμετροποίηση Λογισμικού: Το λογισμικό παραμετροποιείται σύμφωνα με τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας των συσκευών, όπως έχει οριστεί στην αρχική μελέτη.

 • Έναρξη Λειτουργίας. Ενημερώνονται οι χρήστες. Το σύστημα ξεκινά να λειτουργεί.

 • Παρακολούθηση Λειτουργίας: Τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του συστήματος, γίνεται συστηματική παρακολούθηση και αν απαιτείται, γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις.

 

 • Κατανόηση της Χρήσης. Από τα δεδομένα τη χρήσης κατανοούνται οι πραγματικές ανάγκες χρήσης και γίνεται η αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας.

 • Τελική Μελέτη: Μετά από 60 ημέρες λειτουργίας υπάρχει πλέον η απαραίτητη πληροφόρηση για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά

  (α) με την τελική εγκατάσταση του συστήματος,  πιθανές προσθήκες και επεκτάσεις,

  (β) τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης και

  (γ) προτάσεις για γενικότερες παρεμβάσεις στο κτίριο και την λειτουργία του με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 • Υλοποίηση Τελικών Ρυθμίσεων και Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης: Οι τελικές ρυθμίσεις που προέκυψαν από την μελέτη υλοποιούνται στο υπάρχον σύστημα.

 • Κανονική Λειτουργία: Το σύστημα ξεκινά την κανονική λειτουργία του, με την βέλτιστη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 • Συνεχή Παρακολούθηση και Αποτελεσματική Διαχείριση: Μέσα από την παρακολούθηση της χρήσης, προκύπτουν ανάγκες για πιθανές μεταβολές ή και επεκτάσεις.